Khóa pha chế – Soda

  • bởi quanly
  • Cấp độ khóa học: Trung Cấp
  • Tổng học viên 0
  • Cập nhật 24/11/2021

Các bài của khóa học

7 Bài Học

Khoá học Soda

Phần 1: Giới thiệu khoá học00:03:36
Phần 2: Soda Việt Quất00:02:43
Phần 3: Soda Mojito00:03:17
Phần 4: Soda Chanh Dây00:02:26
Phần 5: Soda Vải Hoa Hồng00:01:57
Phần 6: Soda Dưa Lưới00:02:02
7. Soda Táo Gừng00:02:23

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

9 Các khóa học

6 các học viên

Z2959507086187 4f5c12d4c8c5b25089f28297de5d9c0a
499,000